お 月様号春陽犬舎
Otsukisama Gou Shun'You Kensha
Tsuki

Diari de Girona, 17/12/2008