お 月様号春陽犬舎
Otsukisama Gou Shun'You Kensha
Tsuki

Tsuki, Kenshi, Yuka, Deimos & Coqui           (Madrid, 08/03/2009)
-----------Kenshi
ç
Yuka

Deimos

Coqui

Two new Shibas